GDPR

GDPR

ČLÁNOK 13

EÚ VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV
„INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ PRI
ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ“

 

1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne
prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu
prevádzkovateľa;

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana;

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo
47 či v článku 49 ods. 1 druhom pod odseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a
prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

 

2. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe
pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
spravodlivého a transparentného spracúvania:

a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa
dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo
práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a),
existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.
1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

3. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý
boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto
inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

 

Kto je prevádzkovateľom na účely GDPR?

Keďže spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, na účely GDPR sme prevádzkovateľom a hlavná
zodpovednosť za korektnosť spracovania osobných údajov je na nás.

Aké sú kontaktné údaje prevádzkovateľa?

Roman Beluš
Zuzany Chalupovej 17, Bratislava 851 07
info@romanbelus.sk | 0919 498 497

Aké osobné údaje potrebujeme?

Na účely spolupráce budeme od Vás potrebovať nevyhnutne meno, priezvisko, kontaktné údaje
(emailová adresa, telefónne číslo) a samozrejme fotografiu alebo video. Údaje, ktoré neboli získané
priamo zadaním do systému od dotknutej osoby, ale vyplynuli napr. z technického fungovania
prevádzkovateľa na webe nespracovávame, ani neuchovávame.

Ako získavame súhlas so spracovaním osobných údajov?

Zaplatením zálohy na náš účet ste si záväzne zarezervovali termín spolupráce a zároveň tým súhlasíte, že
môžeme spracovať Vaše osobné údaje na nevyhnutný účel a čas.

Aký je účel použitia osobných údajov?

Vaše osobné údaje ako meno a priezvisko potrebujeme na účely fakturácie. Ide o právny základ
spracovania v podobe plnenia zmluvy, teda zákonnej povinnosti. Kontaktné údaje potrebujeme na účely
komunikácie ohľadom spolupráce a ide o náš oprávnený záujem. Nebudeme Vás kontaktovať ohľadom
zasielania newslettrov a reklám. Fotografiu alebo video potrebujeme na účely marketingu, konkrétne
našej prezentácie na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.

Koľko uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje na účely fakturácie uchovávame v zákonnej lehote. Kontaktné údaje uchovávame po dobu
1 roka od spolupráce. Fotografiu alebo video na účely marketingu uchovávame po dobu 5 rokov.

Ako zabezpečujeme bezpečnosť osobných údajov?

Všetky osobné údaje evidujeme v zašifrovaných priečinkoch a zariadeniach. Dokumenty, ktoré obsahujú
osobné údaje, posielame zaheslované. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám ani do tretích krajín.

Čo treba spraviť, ak nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov?

Ak si želáte, aby sme Vám poskytli naše služby, potrebujeme k tomu Váš súhlas so spracovaním osobných
údajov minimálne do doby jedného mesiaca po dátume spolupráce. Ak si neželáte, aby sme po tejto
dobe uchovávali Vaše osobné údaje (okrem tých na účely fakturácie) alebo aby sme neprezentovali Vašu
fotografiu alebo video na webe, prosím, kontaktujte nás. Ak si želáte sprístupniť osobné údaje, ktoré
spracúvame, pošlite nám prosím žiadosť emailom.