fbpx
  info@romanbelus.sk | +421 917 190 673

  GDPR

  Článok 13

  EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov
  „Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri
  získavaní osobných údajov od dotknutej“

   

  1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne
  prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:
  a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu
  prevádzkovateľa;

  b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

  c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

  d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje
  prevádzkovateľ alebo tretia strana;

  e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

  f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje
  do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii
  rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo
  47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a
  prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

   

  2. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe
  pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
  spravodlivého a transparentného spracúvania:

  a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

  b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa
  dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo
  práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

  c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a),
  existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
  spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

  d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

  e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
  požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba
  povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

  f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.
  1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
  predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

   

  3. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý
  boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto
  inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
  4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

   

  Kto je prevádzkovateľom na účely GDPR?

  Keďže spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, na účely GDPR sme prevádzkovateľom a hlavná
  zodpovednosť za korektnosť spracovania osobných údajov je na nás.

  Aké sú kontaktné údaje prevádzkovateľa?

  Roman Beluš
  Hlaváčiková 3110/8, Bratislava 841 05
  info@romanbelus.sk | +421 917 190 673

  Aké osobné údaje potrebujeme?

  Na účely spolupráce budeme od Vás potrebovať nevyhnutne meno, priezvisko, kontaktné údaje
  (emailová adresa, telefónne číslo) a samozrejme fotografiu alebo video. Údaje, ktoré neboli získané
  priamo zadaním do systému od dotknutej osoby, ale vyplynuli napr. z technického fungovania
  prevádzkovateľa na webe nespracovávame, ani neuchovávame.

  Ako získavame súhlas so spracovaním osobných údajov?

  Zaplatením zálohy na náš účet ste si záväzne zarezervovali termín spolupráce a zároveň tým súhlasíte, že
  môžeme spracovať Vaše osobné údaje na nevyhnutný účel a čas.

  Aký je účel použitia osobných údajov?

  Vaše osobné údaje ako meno a priezvisko potrebujeme na účely fakturácie. Ide o právny základ
  spracovania v podobe plnenia zmluvy, teda zákonnej povinnosti. Kontaktné údaje potrebujeme na účely
  komunikácie ohľadom spolupráce a ide o náš oprávnený záujem. Nebudeme Vás kontaktovať ohľadom
  zasielania newslettrov a reklám. Fotografiu alebo video potrebujeme na účely marketingu, konkrétne
  našej prezentácie na našej webowej stránke a sociálnych sieťach.

  Koľko uchovávame osobné údaje?

  Osobné údaje na účely fakturácie uchovávame v zákonnej lehote. Kontaktné údaje uchovávame po dobu
  1 roka od spolupráce. Fotografiu alebo video na účely marketingu uchovávame po dobu 5 rokov.

  Ako zabezpečujeme bezpečnosť osobných údajov?

  Všetky osobné údaje evidujeme v zašifrovaných priečinkoch a zariadeniach. Dokumenty, ktoré obsahujú
  osobné údaje, posielame zaheslované. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám ani do tretích krajín.

  Čo treba spraviť, ak nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov?

  Ak si želáte, aby sme Vám poskytli naše služby, potrebujeme k tomu Váš súhlas so spracovaním osobných
  údajov minimamálne do doby jedného mesiaca po dátume spolupráce. Ak si neželáte, aby sme po tejto
  dobe uchovávali Vaše osobné údaje (okrem tých na účely fakturácie) alebo aby sme neprezentovali Vašu
  fotografiu alebo video na webe, prosím, kontaktujte nás. Ak si želáte sprístupniť osobné údaje, ktoré
  spracúvame, pošlite nám prosím žiadosť emailom.